10.04.2018

Working visit of a delegation from Latvia to the Trakia University Trakia University (Stara Zagora, Bulgaria)