Παρατηρητές

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Σύμφωνα με το Νόμο 2081/92, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 3419/05, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων (ενοποιημένη εμπόριο-βιομηχανία και επαγγελματική βιοτεχνία) είναι μια υποχρεωτική, αναπόσπαστη και ανεξάρτητη ένωση ιδιωτών και νομικών οντοτήτων, η οποία ασκεί εμπορική δραστηριότητα στο Νομό Ιωαννίνων, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπόκειται στη διαχειριστική διοικητική εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης.

Σκοπός

Σύμφωνα με το Νόμο 2081/92, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3419/05:

• Η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων, στον τομέα παροχής υπηρεσιών και εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξή της και την πρόοδό της

• Η παροχή συμβουλευτικών συστάσεων στο κράτος για κάθε οικονομικό θέμα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών νομοσχεδίων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την οικονομική ανάπτυξη του νομού Ιωαννίνων και την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος της εθνικής οικονομίας.

• Παροχή συμβουλευτικών συστάσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα παραπάνω, το Επιμελητήριο δεν έχει συνδικαλιστικό χαρακτήρα.

http://www.cci-ioannina.gr/en/

Chamber of Commerce and Industry of Ioannina - logo

Νεανική Επιχειρηματικότητα

Ο Όμιλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας (ClubΝΕ), είναι μια μεγάλη ομάδα νέων ατόμων, ηλικίας 18-45 ετών και αποτελεί τη μεγαλύτερη ένωση στον ελληνικό χώρο των επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση στην επιχειρηματική κοινότητα της πόλης, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έκτοτε, έχει επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα, ενώ η δράση και η δυναμική της άνοιξαν το δρόμο για την ίδρυση τμημάτων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Οι κύριοι στόχοι είναι:

 • Επαγγελματική και επιχειρηματική δικτύωση
 • αποτελεσματική και αμοιβαία υποστήριξη των μελών της
 • ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης
 • Πλήρης κατάρτιση των επιχειρηματιών μέσω σεμιναρίων υψηλού επιπέδου και εξειδικευμένων σε θέματα ηγεσίας, πωλήσεων, ανθρώπινων πόρων κλπ
 • επικοινωνία και συναντήσεις με μεγάλες εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
 • Ενδυνάμωση των μελλοντικών νέων επιχειρηματιών
 • συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Πληροφορίες σχετικά με αναπτυξιακά έργα που σχετίζονται με τη νέα επιχειρηματικότητα.
 • διάλογος με τα θεσμικά όργανα
 • προώθηση και ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων, αυτοαπασχόληση
 • προβολή του αναπτυξιακού ρόλου της Θεσσαλονίκης ως ηγέτιδας στην περιοχή των Βαλκανίων
 • προβολή της στρατηγικής θέσης της Ελλάδας στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Όμιλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας στηρίζεται στα μέλη του ως μια αυτοχρηματοδοτούμενη ένωση και τα μέλη του αποτελούν την ψυχή και τη δύναμή του. Με βάση αυτούς τους πυλώνες, δημιουργείται ένας ευρωπαϊκός σύλλογος προκειμένου να προσδιορίσει τη νέα γενιά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, θέτοντας τη Νεανική Επιχειρηματικότητα επίσημο εκθέτη της μελλοντικής επιχειρηματικότητας.

https://youthentrepreneurship.club/?lang=el

Youth Entrepreneurship - logo