Νομική γνωστοποίηση

Μόλις εισήλθατε στον ιστότοπο του έργου «SMecoMP» του προγράμματος Interreg V-B "Balkan-Mediterranean": www.smecomp.eu

Για οποιαδήποτε τυχόν σχόλια αναφορικά με την ιστοσελίδα www.smecomp.eu, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο e-mail: info@smecomp.eu.  

Για οποιαδήποτε απαίτηση ή παράπονο, παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε τις ανησυχίες σας αποκλειστικά μέσω e-mail. 

Οι συντάκτες της ιστοσελίδας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρούν τις πληροφορίες ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις, ωστόσο δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν εξωτερικές ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Η διοίκηση του έργου «SMecoMP» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μερικώς ή ολικώς ανά πάσα στιγμή. 


Προστασία προσωπικών δεδομένων

Δεν συλλέγονται προσωπικά στοιχεία δίχως τη γνώση σας. Δεν αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία σε τρίτους. Δεν χρησιμοποιούνται προσωπικές πληροφορίες για ακούσιους σκοπούς. 

Τα μηνύματα που αποστέλλονται στο διαδίκτυο μπορούν να υποκλαπούν. 

Μην αποκαλύπτετε περιττές ή ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες. Εάν επιθυμείτε να μας στείλετε αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιήστε την ταχυδρομική υπηρεσία. 

Οι πληροφορίες που ζητούνται κατά την υποβολή ενός εντύπου είναι απαραίτητες. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται μόνο για το έργο «SMecoMP», το οποίο μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης. Όλων των ειδών οι διευθύνσεις (ταχυδρομικές ή ηλεκτρονικές) δεν επιτρέπεται να πωλούνται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες σε τρίτους ή να γνωστοποιούνται για μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς. 


Πνευματική ιδιοκτησία 

Η αρχική δομή, οι προοπτικές και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι τα πνευματικά προϊόντα του έργου «SMecoMP» και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Τα έγγραφα, καθώς και το ηχητικό και οπτικό υλικό της ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα, να αναφερθούν και να αναπαραχθούν από οποιονδήποτε - υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια επιχειρηματικής ή εμπορικής έκδοσης και θα αναφέρεται η πηγή. 


Τροποποίηση νομικής γνωστοποίησης

Η συντακτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο της νομικής γνωστοποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. 


Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες 

Οι συνδέσεις με άλλους ιστότοπους αυτής της ιστοσελίδας παρέχονται αποκλειστικά για να σας δώσουν την πληρέστερη πληροφόρηση.  Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα εξέλθετε της ιστοσελίδας www.smecomp.eu. Το έργο «SMecoMP» έλεγξε τη σελίδα στην οποία αναφέρεται η ενεργός σύνδεση, αλλά δεν ελέγχει ή είναι υπεύθυνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενο τους. 

Για το λόγο αυτό, το έργο «SMecoMP» απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές, το λογισμικό ή άλλο υλικό που περιέχουν ή για τις συνέπειες της χρήσης τους. Αν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε εξωτερικούς ιστότοπους που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας, το κάνετε με δική σας ευθύνη. 


Αποποίηση ευθυνών

Ο χρήστης του ιστότοπου πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικών του δεδομένων ή / και λογισμικού από τη μόλυνση από ιούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Το έργο «SMecoMP» δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας του ή άλλων ιστοτόπων που συνδέονται με αυτήν. 

Η ιστοσελίδα www.smecomp.eu φιλοξενείται στην Ελλάδα και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.