Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας

Το διακρατικό Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας της SMECoMP αποτελείται από ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες εκπαιδευτές, ερευνητές, συμβούλους, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ΜΜΕ / μέλη προσωπικού, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Αποστολή του είναι να προωθήσει την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, της έρευνας και των επιχειρήσεων, να βελτιώσει την επιχειρηματική εκπαίδευση, να στηρίξει τη δια βίου μάθηση της οικολογικής επιχειρηματικότητας και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι ανοικτό σε νέα μέλη, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη του έργου «SMecoMP».

Το διακρατικό Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας της «SMecoMP» θα αποτελέσει επίκεντρο για την προώθηση και υποστήριξη βιώσιμων πρακτικών των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η συνεργασία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διάδοση βιώσιμων πρακτικών και στη δημιουργία βάσης για περαιτέρω και περισσότερο επικεντρωμένα σχέδια συνεργασίας στο μέλλον.

Ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας του «SMecoMP» υποστηρίζεται από τη συμμετοχή του Club NE, μέλους της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών.

Πώς να συμμετάσχετε

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν, χωρίς κόστος, στο Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας του έργου SMecoMP, συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής.

Τα μέλη του δικτύου θα λαμβάνουν τακτικά ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου SMecoMP και θα προσκληθούν να συμμετάσχουν και να συμβάλουν δυναμικά, αν το επιθυμούν, στις εκδηλώσεις και τα αποτελέσματα του έργου.

Αίτηση εγγραφής

Images
Image
Image