Ποιος μπορεί να επωφεληθεί

Το έργο έχει τη δυνατότητα να ευαισθητοποιήσει και να ενισχύσει τη γνώση σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων στόχων, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο:

  • Ακαδημία (φοιτητές, απόφοιτοι, προσωπικό της σχολής)
  • Επιχειρήσεις (ιδιοκτήτες, προσωπικό και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων)
  • Τοπικοί / περιφερειακοί φορείς (φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις, αρχές).

 

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του προγράμματος και τα οφέλη τους είναι:

  • οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ωφεληθούν δια της λήψης κατάρτισης για το προσωπικό και τους προϊσταμένους τους σε πρακτικές οικολογικής διαχείρισης, από την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και την ανταγωνιστικότητα
  • το προσωπικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα βελτιώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητές του, αυξάνοντας τις επιδόσεις του στο τρέχον επάγγελμα, καθώς και τις ευκαιρίες απασχόλησης του
  • οι νέοι επιχειρηματίες θα λάβουν κατάρτιση, υποδείξεις και καθοδήγηση που θα βελτιώσει τις ικανότητές τους στο να λειτουργούν αποτελεσματικά ως επιχειρηματίες ή στα πλαίσια μιας επιχειρηματικής οντότητας, στο να ξεκινήσουν τις δικές τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και να επιδιώξουν προσωπικά τους εγχειρήματα, και να προωθήσουν σχετικές αξίες και γνώσεις
  • τα πανεπιστήμια θα βελτιώσουν την κατανόησή τους στις ανάγκες των αγορών, θα βελτιώσουν τα προγράμματα σπουδών και θα ενισχύσουν τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Το ακαδημαϊκό και τεχνικό προσωπικό, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών με τις επιχειρήσεις, θα βελτιώσει το διδακτικό υλικό του και θα επικαιροποιήσει το ερευνητικό πρόγραμμα των πανεπιστημίων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν βελτιωμένες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να σκέφτονται δημιουργικά, να είναι καινοτόμοι, να αναπτύξουν ευαισθητοποίηση των πνευματικών πόρων και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να τους διαχειρίζονται και να τους εκμεταλλεύονται.
Images
Image
Image