Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το έργο SMecoMP;
Το έργο «SMecoMP» αφορά την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πλαισίου και κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των στελεχών επιχειρήσεων στα πλαίσια της επιχειρηματικής οικολογικής καινοτομίας. Επιδιώκει την επίτευξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, προκειμένου να προωθήσει και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την περιβαλλοντική καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.


Τι προσφέρει το έργο «SMecoMP»;
Το έργο περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων, τη διεξαγωγή μελετών σχετικά με τις δεξιότητες των στελεχών επιχειρήσεων και τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, καθώς και την οργάνωση εργαστηρίων περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, όπου οι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους και θα έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας μιας δραστηριότητας spin-off (τεχνοβλαστοί). 

Προγράμματα σπουδών βασισμένα στην εκμάθηση με γνώμονα τα γνωστικά και εκπαιδευτικά προβλήματα των επαγγελματιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων κατάρτισης προσαρμοσμένων στις επιχειρηματικές γνώσεις και δεξιότητες οικολογικής καινοτομίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των στελεχών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 


Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν; 
Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι οι εξής: 
•    Ακαδημία (φοιτητές, απόφοιτοι, προσωπικό της σχολής).
•    Επιχειρήσεις (νεοσύστατες επιχειρήσεις και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ιδιοκτήτες, προσωπικό και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων).
•    Τοπικοί / περιφερειακοί φορείς (φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις, αρχές).


Τι μπορώ να κερδίσω από αυτό το έργο;
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ωφεληθούν δια της λήψης κατάρτισης για το προσωπικό και τους προϊσταμένους τους σε πρακτικές οικολογικής διαχείρισης, από την ανταλλαγή εμπειριών και  τεχνογνωσίας, τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και την ανταγωνιστικότητα.

Το προσωπικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα βελτιώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητές του, αυξάνοντας τις επιδόσεις του στο τρέχον επάγγελμα, καθώς και τις ευκαιρίες απασχόλησης του.

Οι νέοι επιχειρηματίες θα λάβουν κατάρτιση, υποδείξεις και καθοδήγηση που θα βελτιώσει τις ικανότητές τους στο να λειτουργούν αποτελεσματικά ως επιχειρηματίες ή στα πλαίσια μιας επιχειρηματικής οντότητας, στο να ξεκινήσουν τις δικές τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και να επιδιώξουν προσωπικά τους εγχειρήματα, και να προωθήσουν σχετικές αξίες και γνώσεις.

Τα πανεπιστήμια θα βελτιώσουν την κατανόησή τους στις ανάγκες των αγορών, θα βελτιώσουν τα προγράμματα σπουδών και θα ενισχύσουν τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Το ακαδημαϊκό και τεχνικό προσωπικό, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών με τις επιχειρήσεις, θα βελτιώσει το διδακτικό υλικό του και θα επικαιροποιήσει το ερευνητικό πρόγραμμα των πανεπιστημίων.

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν βελτιωμένες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να σκέφτονται δημιουργικά, να είναι καινοτόμοι, να αναπτύξουν ευαισθητοποίηση των πνευματικών πόρων και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να τους διαχειρίζονται και να τους εκμεταλλεύονται. 


Πώς μπορώ να εμπλακώ;
Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το έργο και να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις του, επικοινωνήστε με τον οργανισμό του εταίρου του έργου που βρίσκεται στην πιο κοντινή απόσταση από εσάς. 

Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στη σελίδα Επικοινωνία