Δράσεις

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων, τη διεξαγωγή μελετών σχετικά με τις δεξιότητες των στελεχών επιχειρήσεων και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, καθώς και την οργάνωση εργαστηρίων περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας όπου θα παρουσιαστούν νέες καινοτόμες ιδέες και θα διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας «τεχνοβλαστών» (spin-off business).

Το έργο «SMecoMP» στοχεύει στη δημιουργία μιας ισχυρής και ανθεκτικής συμμαχίας γνώσης μεταξύ των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των ιδρυμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να προωθήσει την οικολογική επιχειρηματικότητα, διαχείριση και καινοτομία.

Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  • σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των υφιστάμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και απαιτήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που σχετίζονται με την οικολογική επιχειρηματικότητα, διαχείριση και καινοτομία
  • επανεξέταση του τρέχοντος διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού, και ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών διαδικασιών κατάρτισης με βάση τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • ανάπτυξη ενός καινοτόμου πλαισίου μάθησης για τη στήριξη του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης του προσωπικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
  • ανάπτυξη ενός καινοτόμου πλαισίου μάθησης, ούτως ώστε να στηριχθεί ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης του προσωπικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
  • ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών με βάση μαθησιακά αποτελέσματα και γνώμονα τα γνωστικά και εκπαιδευτικά προβλήματα των επαγγελματιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
  • ανάπτυξη και παράδοση εξατομικευμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων, προσαρμοσμένες στην οικολογική καινοτομία, την επιχειρηματική γνώση και στις δεξιότητες που απαιτούνται από το προσωπικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
  • αύξηση επίγνωσης των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε θέματα οικολογικής καινοτομίας και πρακτικές βιώσιμης οικονομίας
  • εγκαθίδρυση ενός ενεργού διακρατικού δικτύου ακαδημαϊκών, επαγγελματικών εκπαιδευτών, ερευνητών, μεντόρων, επαγγελματιών και «τεχνοβλαστών» ώστε να ενθαρρυνθεί η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της επιχείρησης
  • παροχή μιας αυτοσυντηρούμενης στρατηγικής εφαρμογής, για την υποστήριξη της αναγνώρισης και της μεταφοράς της προσέγγισης «SMEcoMP» εκτός Βαλκανίων.
Images
Image
Image